Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „Multisportas“, veikiančio adresu Žirmūnų g. 68, Vilnius, elektroninis paštas info@multisportas.lt ir kurios įmonės kodas yra 302675348 (toliau – Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos elektroninės parduotuvės http://www.multisportas.lt (toliau – e-parduotuvė) veikimo sąlygas.
2. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie lankosi šioje Bendrovei priklausančioje e-parduotuvėje (http://www.multisportas.lt), naudojasi svetainės informacija ir joje teikiamomis paslaugomis (elektroninė prekyba).
3. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko UAB „Multisportas“.
4. Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą e-parduotuvėje, Lankytojas (e-parduotuvės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.
5. Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką siekia įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:
5.1. Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
5.2. Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
5.3. Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
5.4. Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
5.5. Dedamos pastangos, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant poreikiui per protingą terminą nuo pasikeitimo fakto būtų atnaujinami;
5.6. Imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas);
5.7. Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
5.8. Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
5.9. Asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
5.10. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).
6. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

II SKYRIUS

KOKIAIS PAGRINDAIS MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS

7. UAB „Multisportas“ renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. Bendrovė e-parduotuvėje tvarko asmens duomenis šiais pagrindais:
7.1 sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;
7.2 mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., administruodami e-parduotuvę ir užtikrindami tinkamą jos veikimą);
7.3 tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.
8. Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.


III SKYRIUS

INFORMACIJA APIE NAUDOJAMUS SLAPUKUS

9. Duomenų valdytojas e-parduotuvėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad galėtų atskirti vienus e-parduotuvės naudotojus nuo kitų. Slapukų pagalba Duomenų valdytojas siekia užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems e-parduotuvėje bei tobulinti pačią eparduotuvę.
10. Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, kurie saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).
11. Mes naudojamės svetainės analizės paslauga Google Analytics, kuri leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia - https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt.
12. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.
13. e-parduotuvėje http://www.multisportas.lt naudojami šie slapukai:

 Tipas  Slapuko pavadinimas  Paskirtis  Domenas  Galiojimo terminas_
 Funkcinis_  USER_ALLOWED_SAV
 E_COOKIE
 Lankytojo sutikimas/nesutikimas naudoti slapukus._  www.multisportas.lt_  1 mėn.
 external_no_cache  Nustato ar naršyklėje įjungtas cache modulis  1 mėn.
 persistent_shopping_cart_  Sesijos raktas  1 mėn.
 frontend  Sesijos ID  1 mėn.


 
14. e-parduotuvėje naudojami slapukai neleidžia nustatyti internetinio puslapio naudotojo tapatybės. Apsilankymas e-parduotuvėje registruojamas anonimiškai, atpažįstant asmeninį kompiuterį, mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį ir IP adresą, o tokia surinkta informacija nėra teikiama trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus.
15. Atidarant e-parduotuvę ir iššokusiame laukelyje paspaudžiant mygtuką „Sutinku“, naršantis asmuo sutinka, kad slapukai būtų išsaugoti jo kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje.
16. Norėdamas atšaukti duotą sutikimą, naršantis asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi eparduotuvės funkcijų.
17. Slapukų surinkti Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.
18. Vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais, e-parduotuvėje taikomos saugumo priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.

IV SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS

19. Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi:
19.1. Priimti ir vykdyti užsakymus, pateiktus e-parduotuvėje;
19.2. Išrašyti sąskaitas ir (ar) kitus apskaitos dokumentus už prekes;
19.3. Administruoti e-parduotuvę;

20. Priimdami ir vykdydami Jūsų užsakymus, pateiktus e-parduotuvėje bei vykdydami parduodamų prekių garantinius įsipareigojimus:
20.1. Mes renkame ir tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis;
20.1.1. Vardą;
20.1.2. Pavardę;
20.1.3. Telefono numerį;
20.1.4. Elektroninio pašto adresą;
20.1.5. Pristatymo vietos adresą;
20.1.6. Jūsų kreipimosi į mus įstoriją (Jūsų perduota informacija, pavyzdžiui, telefonu arba el. paštu);
20.1.7. Jūsų mokėjimo informaciją (tik banko sąskaitos Nr., pateikto užsakymo suma);
20.1.8. Pirkimo ir veiksmų istoriją (Jūsų pirkiniai, Jūsų krepšelyje išsaugotos prekės ir Jūsų veiksmai naudojantis el. paštu, e-parduotuve ir programėlėmis.);
20.2. Jūsų visus reikiamus duomenis gauname, kai Jūs pateikiate užsakymą mūsų e-parduotuvėje, užpildydami reikiamus laukus.
20.3. Pateigti užsakymą galite nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes galite, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo.
21. Išrašant sąskaitas ir (ar) kitus apskaitos dokumentus už prekes ir (ar) paslaugas:
21.1. Mes renkame ir tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis:
21.2. Vardą;
21.3. Pavardę;
21.4. Banko sąskaitos numerį;
21.5. Pateikto užsakymo sumą;
21.6. Kitus Jūsų duomenis, kuriuos pateikiate savo noru.
22. Administruodami e-parduotuvę:
22.1. Mes renkame ir tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis:
22.1.1. E-parduotuvės paskyros duomenis (prisijungimo el. paštas, slaptažodis);
22.1.2. Elgsenos mūsų e-parduotuvėje istorija.
23. Mes taip pat naudojamės Facebook, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, o taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokiu duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje informacijoje:
24. Mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam esame gavę Jūsų (duomenų subjekto) sutikimą arba kai asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas kitais teisės aktuose numatytais teisėto tvarkymo kriterijais.

V SKYRIUS

KIEK LAIKO MES TVARKOME IR SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS

25. Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.
26. Ilgesnis, nei nustatyta Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:
26.1. esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
26.2. Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
26.3. jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su Lankytoju, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo Lankytojo padarytus pažeidimus;
26.4. rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
26.5. esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

VI SKYRIUS

KOKIAIS ATVEJAIS IR KOKIEMS TRETIESIEMS ASMENIMS MES ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ DUOMENIS

27. Bendrovė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.
28. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti veiklą ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų centrų, prieglobos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, saugos paslaugas teikiančios saugos tarnybos ir pan.
29. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
30. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.
31. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.


VII SKYRIUS

JŪSŲ TEISĖS

32. Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.
33. Turite teisę, susipažinti su mūsų tvarkomais, Jūsų asmens duomenimis:
33.1. Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@multisportas.lt.
34. Turite teisę, reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų duomenis.
34.1. Jeigu manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją ištaisyti. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@multisportas.lt.
35. Turite teisę, nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:
35.1. Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, nepaisant jūsų prieštaravimo, esant pagrįstoms
motyvuotoms priežastims toliau tvarkyti duomenis, mes tęsime jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@multisportas.lt.
36. Turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam):
36.1. Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@multisportas.lt.
37. Turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą:
37.1. Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@multisportas.lt.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
39. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi e-parduotuve trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo e-parduotuvės naudojimo.
40. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi e-parduotuve trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar asmeniu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
41. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
42. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo e-parduotuvėje dienos.
43. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi e-parduotuve ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.
44. Visais duomenų tvarkymo klausimais, su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu info@multisportas.lt
45. Ši Privatumo politika taikoma nuo 2019 m. kovo 14 d.

Tekstą parengė: UAB „Veritas bona“ (304628436)
. K
opijuoti ir platinti be UAB "Multisportas" (302675348) sutikimo griežtai draudžiama!